Правила участі в аукціонах

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Як Організатор, Аукціонний Дім діє в якості комісіонера для Продавця. Договір купівлі-продажу укладається від імені та в інтересах Продавця. Хоча, Аукціонний Дім може мати у власності Лот (в такому випадку діє в якості Продавця) та/або може мати іншу юридичну чи фінансову зацікавленість в Лоті. 
1.2 Торги проводяться з метою продажу Організатором аукціону його Учасникам виставлених на Торги Лотів. 
1.3 За необхідності Організатор проводить експертизу для встановлення автентичності та авторства предметів. 
1.4 За бажанням Покупця лоту можуть бути проведенні додаткові експертизи для встановлення автентичності та авторства предметів, витрати на проведення яких сплачує Покупець.
1.5 Організатор забезпечує усім особам, які бажають прийняти участь в аукціоні, можливість ознайомитися з виставленими Лотами на передаукціонній виставці. 
1.6 Учасники аукціону на підставі того, що вони не мали можливості ознайомитись з Лотами до початку аукціону, не можуть висувати претензії під час Торгів або при оплаті куплених Лотів. 
1.7 Організатор має право на свій розсуд зняти з Торгів будь-який Лот заявлений до продажу і зазначений в каталозі, без пояснення причини. Зняття з Торгів може бути проведене як до початку так і під час Торгів. Організатор зобов'язується повідомляти Покупців і Продавців якомога раніше. Організатор не несе ніякої відповідальності перед Учасниками аукціону за зняття з продажу будь-яких Лотів. 
1.8 Ціни на виставлені Лоти зазначені в умовних одиницях (1 у. о. = 1 долар США). Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України (гривні) по середньокомерційному курсу долара США на день розрахунку. 
1.9 Організатор не дає дозволу на вивіз за межі України творів мистецтва, придбаних на аукціоні. Покупець особисто несе відповідальність за отримання необхідних дозволів для вивозу, ввозу чи інших дозволів щодо Лоту. Аукціонний Дім не робить жодних заяв і не надає жодних гарантій щодо того, чи існують будь-які обмеження у ввозі чи ввозі щодо Лоту. Відмова у наданні дозволу чи ліцензії не є підставою анулювання чи відмови від договору купівлі-продажу чи затримці сплати за Лот. 

2. ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ 

2.1 Під час Торгів Організатор діє через Аукціоніста (Ліцитатора) та Секретаря, в інший час через своїх законних представників. 
2.2 Учасниками аукціону в якості Покупця можуть бути: 
2.2.1 Повністю дієздатні фізичні особи; 
2.2.2 Юридичні особи, та їх представники. 
2.3 Для участі в Торгах усі особи повинні пройти реєстрацію. Особи, які не пройшли реєстрацію, до участі в Аукціоні не допускаються. 
2.4 При реєстрації Покупець зобов'язаний підписати Заяву про участь в Аукціоні, про свою згоду виконувати ці Правила, про згоду внесення Авансової ціни і про свою згоду з умовами договору купівлі-продажу Лотів. Відмова підписання такої заяви є підставою для відмови в реєстрації. 
2.5 Аукціонний Дім має абсолютне право на власний розсуд відмовити взяти участь в Аукціоні. Учасники повинні заповнити Заяву про участь в Аукціоні та надати такі відомості і інформацію, які вимагаються Аукціонним Домом. Учасники виступають від свого імені, якщо тільки вони не отримали попередню письмову згоду Аукціонного Дому діяти в якості представника (агента) іншої сторони. Учасники особисто несуть відповідальність за пропозиції ціни на Аукціоні та несуть солідарну відповідальність із своїм довірителем (принципалом), якщо беруть участь в торгах в якості представника (агента). 
2.6 Покупці, які зареєструвалися, отримують каталог і табличку з реєстраційним номером, за яким вони беруть участь у Торгах. 
2.7 Табличка з реєстраційним номером (далі табличка) Учасника аукціону є доказом, що підтверджує право брати участь у Торгах. Покупці несуть відповідальність за збереження своїх табличок з реєстраційними номерами, виданих їм при вході в приміщення де проводяться Торги, а також за дії третіх осіб, які ці особи проведуть з використанням втрачених Покупцями табличок. 
2.8 Про втрату таблички Покупці зобов’язані негайно повідомити адміністрацію аукціону. 

3. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ ТА АУКЦІОННОГО ДОМУ ЩОДО ЛОТІВ 

3.1 Обізнаність Аукціонного Дому щодо кожного Лоту частково залежить від інформації, наданої Аукціонному Дому Продавцем і Аукціонний Дім не проводить вичерпної експертизи кожного Лоту. Учасники Аукціону підтверджують цей факт та беруть відповідальність провести огляд та вивчення, щоб бути переконаними стосовно Лотів, в яких вони зацікавлені. 
3.2 Кожен Лот, виставлений на продаж в Аукціонний Дім, доступний для огляду Учасниками Аукціону до початку продажу. Аукціонний Дім приймає пропозиції ціни (заявки) на Лот на основі того, що Учасники (та незалежні експерти від їх імені, такою мірою, яка є належною, беручи до уваги характер та цінність Лоту та власну експертизу Учасника) повністю оглянули Лот до початку Торгів та переконалися в стані Лоту та точності його опису. 
3.3 Учасники Аукціону підтверджують, що багато Лотів є такого віку та виду, що означає, що вони не в ідеальному стані. Всі Лоти, виставлені на продаж у стані в якому вони перебувають в момент проведення Аукціону (незалежно від того, чи присутні Учасники на Аукціоні). В каталозі можуть бути зазначені конкретні недоліки Лоту, але Учасники повинні мати на увазі, що Лоти можуть мати інші недоліки, які прямо не зазначені в каталозі. Ілюстрації призначені для розпізнавання та не надають повної інформації щодо фактичного стану Лоту. 
3.4 Інформація, надана Учасникам стосовно будь-якого Лоту, включаючи будь-яку оцінку, в письмовій чи усній формі, включаючи інформацію в будь-якому каталозі, коментарях, оцінці не є свідченням факту а є висловленням думки Аукціонного Дому. Не можна покладатися на будь-яку оцінку як на передбачення ціни продажу чи вартості Лоту та така оцінка може бути час від часу переглянута на розсуд Аукціонного Дому. 
3.5 Аукціонний Дім та Продавець не роблять жодних заяв і не надають жодних гарантій стосовно того, чи охороняється той чи інший Лот авторським правом і чи Покупець набуває авторських прав на будь- який Лот. 
3.6 Враховуючи положення пп. 3.1–3.5 вище, Аукціонний Дім повинен виявляти розумну обережність викладаючи чіткі твердження в описі, що міститься в каталозі, що відповідають його ролі як Організатора аукціону, щодо Лотів, продажу яких стосуються ці Правила та в світлі інформації, наданої Продавцем Аукціонному Дому, освіченості та технічних знань та загальноприйнятих думок відповідних експертів в кожному випадку під час будь-якого чіткого викладу тверджень.

4. ПОРЯДОК ТОРГІВ 

4.1 У приміщенні, де відбуваються Торги мають право бути присутні: Організатори аукціону, обслуговуючий персонал, зареєстровані Покупці – фізичні особи, представники Покупців – юридичних та фізичних осіб, а також особи, запрошені Організаторами аукціону. Представники Покупців повинні мати доручення: представники Покупців-фізичних осіб – нотаріально завірені, представники Покупців-юридичних осіб – завірені печаткою підприємства. Повноваження представників повинні бути пред’явлені при реєстрації Покупця або перед початком Торгів. Покупці можуть бути присутніми на Торгах у супроводі третіх осіб, які також повинні бути зареєстровані. 
4.2 У ході передаукціонної виставки Аукціонний дім може проводити Тихий аукціон, в ході якого Учатники Аукціону повинні підписати Заяву про участь в Аукціоні, про свою згоду виконувати ці Правила, про згоду внесення Авансової ціни і про свою згоду з умовами договору купівлі-продажу Лотів. Відмова підписання такої заяви є підставою для відмови в реєстрації.
4.3 Аукціонний Дім радить Учасникам взяти участь в Торгах, проте намагатиметься розмістити Заочну заявку, яка на думку Аукціонного Дому є чіткою та отриманою до продажу Лоту. 
4.4 Покупець, що бажає придбати будь-який виставлений Лот на аукціоні, але не має можливості взяти участь у Торгах, може подати Заочну заявку, де потрібно вказати номера Лотів, їх максимальні ціни та укласти угоду з Організатором аукціону. Доручення подаються в закритих конвертах, які відкриваються Аукціоністом перед початком Торгів. 
4.4.1 Організатор зобов’язується придбати вказані Лоти по найнижчій можливій ціні. Дана послуга є конфіденційною і надається безкоштовно. 
4.4.2 Якщо ціни в Заочних заявках на однаковий Лот співпадають, то перевага надається, тому хто зробив заявку раніше. 
4.5 За наявності, Заочні заявки та заявки по телефону надаються як додаткові послуги без додаткової плати на ризик Учасника та приймаються з розумною обережністю до інших обов’язків Аукціонного Дому під час Аукціону; Таким чином, Аукціонний Дім не бере на себе відповідальності за неучасть в торгах та нерозміщення таких заявок. Може бути проведений запис заявок по телефону. 
4.6 Початок Торгів визначається моментом оголошення першого Лота, а закінчення – оголошенням Аукціоніста після продажу останнього Лота. 
4.7 Аукціоніст оголошує номер кожного Лота, його Стартову ціну та Крок. Подальше підвищення ціни проводиться з кроком, який оголосив Аукціоніст до наступного оголошення розміру нового кроку. 
4.8 Організатор в особі Аукціоніста, має право на свій розсуд встановлювати Стартову ціну та Крок, які він вважає прийнятними. 
4.9 Аукціоніст має право на свій розсуд в будь-який час відхилити будь-яку пропозицію ціни, зняти з торгів будь-який Лот, знову виставити Лот на Торги, включаючи після удару молотка, якщо він вважає, що може виникнути помилка чи спір та вчиняти інші дії, які він вважає необхідними. 
4.10 Торги проводяться шляхом підвищення ціни. Найвища ціна відповідного Лота, яку називає Аукціоніст за вказівкою будь-якого з Покупців, є Аукціонною ціною цього Лота. 
4.11 Покупці підвищують ціни Лотів, підіймаючи свої таблички з номерами, видані їм Організатором при реєстрації. 
4.12 Покупець має право запропонувати свою ціну Лота, яка перевищує ціну, названу Аукціоністом більше ніж на один крок. Подальше підвищення ціни проводиться Аукціоністом з названої ціни, але з тим же кроком. 
4.13 Покупець, який назвав Аукціонну ціну Лота вважається переможцем Лоту. Лот вважається проданим після підписання договору купівлі- продажу з Покупцем і проведення остаточних розрахунків за придбаний Лот. 
4.14 Організатори мають право вимагати від Покупця негайного підписання договору одразу ж після закінчення аукціону. 
4.15 Відео-, кіно-, та фотозйомка, а також аудіо запис у приміщенні, де проводяться Торги, без попереднього письмового дозволу Організатора заборонені. 
4.16 Покупці та інші особи зобов’язані під час Торгів дотримуватися тиші, утримуватися від жестів, які можуть бути розцінені Аукціоністом як підвищення ціни, якщо тільки Покупець не має наміру підняти ціну. 
4.17 При порушенні присутніми особами порядку та тиші у приміщенні де відбуваються Торги, Організатор має право вимагати від порушників залишити приміщення Торгів. 
4.18 До будь-якого післяаукціонного продажу Лотів, запропонованих до продажу на Аукціоні, застосовуються ці Правила, як би такі Лоти були б продані на Аукціоні. 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЛОТІВ 

5.1 Відповідно до укладеного договору купівлі-продажу Покупець повинен розрахуватись з Організатором аукціону – виплатити Продажну ціну Лоту (Лотів), зазначену в договорі (або Протоколі аукціонної комісії) та сплатити визначену суму податків згідно діюдого законодавства України (сума вираховується з Продажної ціни Лоту (Лотів) та зазначається у договорі купівлі-продажу. 
5.2 Якщо не домовлено інше, Продажна ціна за Лот підлягає сплаті Покупцем одразу по закінченню аукціону. 
5.3 За твори, що були куплені Покупцем на даному аукціоні, Покупцю додатково потрібно сплатити Відсоток Покупця Організатору аукціону. 
5.4 Покупець може розрахуватися за куплені ним Лоти у такі способи: 
5.4.1 готівкою. Гроші сплачуються в касу при здійсненні Покупки одразу або в декілька етапів; 
5.4.2 банківським переказом. 
5.5 Якщо Покупець Лоту не розраховується одразу ж після Торгів, він повинен внести заставу у розмірі 30% від Продажної ціни придбаних Лотів та Відсоток Покупця Організатору аукціону та повністю сплатити покупку у вказаний Організаторами термін (2 доби). Право придбати ці твори залишається за Покупцем протягом 2 діб, починаючи з дня проведення аукціону. 
5.6 Якщо Покупець повністю не сплачує всю суму у зазначений термін, застава та Авансова ціна не повертається, а твори переходять у розпорядження Організаторів. 
5.7 У випадку відмови від купівлі творів до закінчення зазначеного терміну, Учаснику не повертається 30% від заставленої суми, яку він вніс. 
5.8 У разі несвоєчасної оплати за куплені на Аукціоні Лоти Аукціонний Дім анулює результат Аукціону з цього Лота. 
5.9 Твір, що був придбаний на аукціоні, може безкоштовно зберігатися у Організаторів (згідно побажання Покупця) протягом 2 діб з дати проведення Торгів, якщо інший строк не домовлено з Організатором Аукціону. 
5.10 Придбані Лоти поверненню та обміну Організатору Аукціону не підлягають. 
5.11 Право власності на куплений Лот не переходить до того, як Аукціонний Дім не отримав Продажну ціну за цей Лот. 
5.12 Покупці Лотів здійснюють вивезення Лотів із приміщення де проводилися Торги, або іншого місця, визначеного Організатором аукціону, самостійно та за власний рахунок протягом двох діб з дня проведення Аукціону. 
5.13 Всі упакування та транспортування проводяться на ризик Покупця. Аукціонний Дім не несе відповідальності за дії чи бездіяльність третіх осіб пакувальників та вантажовідправників. 

6. ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ 

6.1 Ні Аукціонний Дім, ні Продавець: 
6.1.1 Не несуть відповідальності за будь-яку помилку чи упущення в інформації наданої Учасникам Аукціонним Домом усно чи письмово, неуважно чи іншим чином, окрім як зазначено в п. 3.6. вище; 
6.1.2 не надає жодної гарантії Учасникам та виключають будь-які гарантії та умови, що маються на увазі (окрім таких зобов’язань, що не можуть бути виключені законом) окрім гарантій, прямо наданих Продавцем Покупцю. 
6.1.3 не бере на себе відповідальність перед жодним Учасником стосовно дій та бездіяльності (недбалих чи інших) аукціонного Дому стосовно проведення Аукціону чи будь-якого питання щодо продажу будь- якого Лоту. 
6.2 Аукціонний Дім несе відповідальність за будь-яке порушення цих правил Продавцем лише у випадку, якщо Аукціонний Дім є власником Лоту, запропонованого до продажу.
6.3. Організатор може застосовувати інші умови до проведення аукціонів, зазначаючи додаткові умови на сайті Аукціонного дому (www.gs-art.com).

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1 Організатори аукціону зобов’язуються зберігати в таємниці імена Покупців та факти здійснення ними покупок Лотів, у тому числі кількість та ціни придбаних Лотів. 
7.2 Правила аукціону є обов’язковими для виконання всіма особами, які беруть участь в аукціоні.
7.3 Посилання осіб, які порушили ці Правила, на незнання цих Правил – до уваги не приймаються. 
7.4 Якщо будь-яке з положень цих Правил визнані недійсними з будь- яких причин, інші положення зберігають свою чинність. 

8. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ЮРИСДИКЦІЯ 

8.1 Ці правила та всі питання, правочини чи спори яких вони стосуються чи до яких вони застосовуються регулюються та тлумачаться згідно чинного законодавства України. 
8.2 Всі спори з цих Правил або у зв‘язку з ними повинні вирішуватись в першу чергу шляхом дружніх переговорів. 
8.3 Якщо в результаті таких переговорів не буде досягнуто згоди, будь-які спори, протиріччя або вимоги, які виникають з цих Правил або у зв‘язку з цими Правилами, їх невиконанням, припиненням або втратою чинності, підлягають вирішенню у судовому порядку згідно із законодавством України.